ලොව පළමු 6G පරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරයි

චීනය ‘ලොව පළමු 6G’ පරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කර තිබෙනවා. ඒ 6 G තාක්‍ෂණය අත්හදා බැලීම සදහායි.ෂැන්සි පළාතේ තායුවාන් චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ සිටයි එය දියත්කර ඇත්තේ.

5G ට වඩා බොහෝ වාරයක් වේගයෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ළඟා කර ගැනීම සඳහා අධි-සංඛ්‍යාත ටෙරාහර්ට්ස් තරංග භාවිතා කිරීමද ඊට ඇතුළත් වේ.බෝග ආපදා අධීක්ෂණය සහ ලැව් ගිනි වැළැක්වීම සඳහා යොදා ගන්නා තාක්‍ෂණය ද මෙම චන්ද්‍රිකාව සතුව ඇත.තව වසරකින් පමණ ලෝකයේ බොහෝ දුරකතන සමාගම් 6G තාක්ෂණයට මාරුවන බවයි ඔවුන් පුරෝකතනය කර ඇත්තේ.

About The Author

You might be interested in

Thank you for taking time to Vote for us at BestWeb.lk 2022
logo